Odbiorcy Danych Osobowych

Odbiorcy danych

Dane mogą być przekazane następującym odbiorcom:
1)    Związkowi Banków Polskich z siedzibą w Warszawie;
2)    Komisji Nadzoru Finansowego;
3)    Ministerstwu Finansów;
4)    Biuru Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie;
5)    podmiotom przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe w imieniu Banku na podstawie zawartej z Bankiem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmiotom przetwarzającym):  
- Spółdzielczy System Ochrony SGB,
- SGB-Bank S.A.,
- NOVUM Sp. z o.o.,
- Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F.Stefczyka w Warszawie;"
6)    podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów Prawa bankowego oraz ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
7)    podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania zawartych z Panią/Panem umów, w tym Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., Polskim Standardem Płatności Sp. z.o.o., First Data Polska, Blue Media S.A.;
8)    Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – dotyczy klienta indywidualnego będącego posiadaczem rachunku płatniczego;
9)  podmiotom uprawnionym do przeprowadzania kontroli dokumentacji przedsięwzięcia deweloperskiego albo zadania inwestycyjnego oraz etapów jego realizacji – dotyczy mieszkaniowego rachunku powierniczego;
10)  jeżeli ze złożonego oświadczenia wynika, że spełnia Pani/Pan definicję podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki – Pani/Pana dane będą przekazywane do organów administracji podatkowej Stanów Zjednoczonych Ameryki (za pośrednictwem organów podatkowych Rzeczypospolitej Polskiej);
11)  jeżeli w złożonym oświadczeniu wykazana została inna rezydencja podatkowa niż Polska – Pani/Pana dane będą przekazywane do organów administracji podatkowej państwa wskazanego w złożonym oświadczeniu (za pośrednictwem organów podatkowych Rzeczpospolitej Polskiej),
a w odniesieniu do umów o charakterze kredytowym dodatkowo:
12)    Biuru Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie;
13)  Krajowemu Rejestrowi Długów S.A. z siedzibą we Wrocławiu;
14)  Biuru Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie;
15)  Bankowi Gospodarstwa Krajowego jeżeli kredyt udzielany jest z pomocą BGK ;
16)  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jeżeli kredyt udzielany jest we współpracy z ARiMR;