Rodzina 500+

O Programie

Rządowy Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Od 1 lipca 2019 r. wysokość miesięcznego świadczenia wynosi 500 zł na każde dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez kryterium dochodowego.

WAŻE! Rozpoczęta w 2019 roku edycja programu Rodzina 500+ została zaplanowana na 2 lata. Oznacza to, że nie musisz ponownie składać wniosku o świadczenie, które zostało już przyznane.
Wniosek składasz jedynie na nowe dziecko. Kolejny okres w programie Rodzina 500+ rozpocznie się 1 lutego 2021 r.

Szczegóły Programu.

 

Rola banku

 • Bank umożliwia złożenie Wniosku Rodzina 500+ online klientom posiadającym rachunek z dostępem do bankowości elektronicznej. Złożenie wniosku w oddziale Banku nie jest możliwe.

 • Wysłany Wniosek Rodzina 500+ można pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia, za którego pośrednictwem wnioski trafiają do organu prowadzącego w gminie.

 • Opis Programu i Wniosku Rodzina 500+ przygotowany zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa, Rodziny i Pracy Społecznej.

Proces otrzymania świadczenia

 • W systemie bankowości elektronicznej Banku, w zakładce Świadczenia, wypełniasz Wniosek Rodzina 500+.

 • Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz z systemu Emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku.

 • Po rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej świadczenia wychowawczego, organ prowadzący w gminie, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej co miesiąc wypłaca Ci świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+.

Obsługa wniosku – krok po kroku

Bank
Krok 1:
Zaloguj się do systemu bankowości elektronicznej Banku i przejdź do zakładki Świadczenia. Wybierz rachunek, na który przekazywane będzie świadczenie Rodzina 500+. Domyślnie podstawi się rachunek prowadzony przez BSZŁ w Łowiczu, ale istnieje również możliwość wyboru innego rachunku. Dalej przejdź do opcji Wniosek Rodzina 500+. Część pól zostanie wypełniona automatycznie na podstawie danych umieszczonych w systemie bankowości elektronicznej Banku, np. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania.

Krok 2:
Wysłany wniosek możesz pobrać i samodzielnie zapisać tylko raz, od razu po jego wypełnieniu. Jednak potwierdzenie wysłania wniosku oraz status jego obsługi są dostępne do pobrania w systemie bankowości elektronicznej przez 10 lat od momentu wysłania wniosku.

Krok 3:
Po wypełnieniu i wysłaniu wniosku jego obsługa przez Bank jest zakończona. Wniosek zostaje przekierowany do państwowego systemu informatycznego Emp@tia.

Pamiętaj:

 • Jeśli Twojej gminy nie ma na liście w serwisie internetowym Banku, złóż Wniosek Rodzina 500+ osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub online w serwisie internetowym w późniejszym terminie. Brak gminy na liście w serwisie internetowym Banku oznacza, że gmina ta nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia przypisanego Ci Organu gminy do wspomnianego systemu, skontaktuj się z osobiście lub telefonicznie z urzędem miasta/gminy.

 • Czas trwania sesji online w serwisie internetowym Banku ze względów bezpieczeństwa jest ograniczony. Jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku na czas dłuższy niż 10 minut, nastąpi wylogowanie z serwisu internetowego, a zamiany wprowadzone we wniosku nie zostaną zapisane.

 • Podczas wypełniania wniosku możesz zmienić numer rachunku do wypłaty świadczenia wychowawczego przez Organ prowadzący w gminie. Zmiana ta będzie możliwa po potwierdzeniu kodem jednorazowym.

 • Poprawnie wypełniony wniosek online w serwisie internetowym Banku będzie podpisany Twoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.

 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z systemu Emp@tia na adres e-mail podany we wniosku – zwróć uwagę na jego poprawność.

 • W potwierdzeniu złożenia wniosku zawarte są wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny Emp@tia lub wskazany przez Ciebie organ prowadzący w gminie postępowanie w sprawie świadczenia.

 • Po dostarczeniu wszystkich danych do systemu informatycznego Emp@tia Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we wniosku informacje. Rola Banku w tym procesie polega na udostępnieniu i wysłaniu wniosku poprzez serwis internetowy Banku do organu prowadzącego w gminie.

 • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ gminy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego Rodzina 500+.

Emp@tia, system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego

 • Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymasz z systemu Emp@tia Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) swojego wniosku

 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany organ prowadzący w gminie.

 • Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: upo@mrpips.gov.pl.

 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w serwisie internetowym Banku.

 • Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym przez Bank w serwisie internetowym, wniosek ma status Dostarczony, ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku organem prowadzącym w gminie.

Organ prowadzący w gminie, np. MOPS

 • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, organ prowadzący w gminie będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+.

 • Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym organem gminy prowadzącym postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.

 • Po przekazaniu wypełnionego Wniosku Rodzina 500+ do organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten organ w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej.

Informacje dodatkowe

Przetwarzany – trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia.
Dostarczony – wniosek został przesłany do systemu Emp@tia.
Błąd dostarczenia – wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz.

 • Informacje dotyczące załączników:

Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF.

Uproszczone procedury
Od 1 lipca 2019 r. przyznanie świadczenia nie wymaga wydawania i doręczania decyzji administracyjnej. Rodzic wnioskujący o wypłatę 500 złotych na dziecko otrzyma na wskazany we wniosku adres e-mail, informację o przyznaniu świadczenia. Jeśli nie podał adresu poczty elektronicznej, taką informację będzie mógł odebrać osobiście, ale nie będzie to obligatoryjne. Nawet nieodebranie informacji nie będzie miało żadnego wpływu na wypłatę przyznanego świadczenia wychowawczego.