Podstawowy Rachunek Płatniczy

Podstawowy Rachunek Płatniczy (PRP) to rachunek wprowadzony znowelizowaną ustawą o usługach płatniczych z dnia 30 listopada 2016 r. W ofercie znajduje się od 8 sierpnia 2018 r. Przeznaczony jest dla osób, które nie posiadają innego rachunku płatniczego w walucie polskiej, prowadzonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. PRP umożliwia wyłącznie wykonywanie transakcji określonych ustawą o usługach płatniczych.

Zgodnie z ww. ustawą PRP umożliwia:

 • dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek
 • dokonywanie wypłat gotówki z rachunku wyłącznie na terytorium państw członkowskich EOG¹ (w bankomacie, placówce Banku lub przy użyciu terminala płatniczego, o ile posiadacz rachunku wyrazi wolę zawarcia takiej umowy)
 • wykonywanie wyłącznie na terytorium państw członkowskich EOG transakcji płatniczych, w szczególności w urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze, w placówce Banku lub za pośrednictwem środków elektronicznego dostępu do rachunku; w przypadku transakcji wykonywanych przy użyciu karty płatniczej wydanej do PRP możliwe jest także wykonanie transakcji bez fizycznego wykorzystania karty

Warto wiedzieć

 • PRP może zostać otwarty jedynie klientowi, który na dzień złożenia wniosku nie posiada rachunku płatniczego (oszczędnościowo-rozliczeniowego) w innym banku na terenie Polski
 • nie jest możliwe udostępnienie kredytu w PRP
 • w zakresie krajowych transakcji płatniczych prowadzenie PRP jest nieodpłatne
 • za 5 pierwszych w miesiącu transakcji płatniczych² Bank nie pobiera opłat; za kolejne pobiera opłaty zgodnie z obowiązującą Taryfą Prowizji i Opłat
 • za 5 pierwszych w miesiącu wypłat z bankomatów innych niż bankomaty sieci SGB i BPS, Bank nie pobiera opłat; za kolejne pobiera opłaty zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą Prowizji i Opłat
 • nie jest możliwe wykonywanie transakcji płatniczych (przelewów, poleceń zapłaty) za pośrednictwem PRP do państw innych niż należące do EOG
 • nie jest możliwe wykonywanie płatności kartą i wypłacanie nią gotówki w państwach innych niż należące do EOG

Pobierz wzór wniosku o zawarcie umowy PRP.

¹ Do EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) należą państwa wchodzące w skład Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia
² Do limitu 5 bezpłatnych transakcji w PRP zalicza się:

 • polecenie przelewu krajowego (w PLN, na rachunek w innym banku w kraju), złożone w  Oddziale Banku lub przez system bankowości elektronicznej, z wyjątkiem przelewów Express ELIXIR, Blue Cash i SORBNET,
 • polecenie przelewu SEPA na rachunek w innym banku w kraju,
 • zlecenie stałe