EUROFATCA/CRS

CRS (ang. Common Reporting Standard) czyli standard automatycznej wymiany informacji finansowej, jest stosowany przez rządy krajów na całym świecie, aby jeszcze skuteczniej i na szerszą skalę przeciwdziałać uchylaniu się od obowiązku płacenia podatków.

Standard CRS został opracowany przez OECD (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development - Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) jako podstawa dla automatycznej wymiany informacji o rezydencjach podatkowych klientów prowadzonej między organami podatkowymi.

Działając w świetle przepisów CRS, instytucje finansowe, w tym również Banki Spółdzielcze, zobowiązane są określić, gdzie ich klienci powinni płacić podatki, co wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej. Jeśli klient jest rezydentem podatkowym poza krajem, w którym prowadzone są jego rachunki bankowe, Bank przekaże taką informację do właściwych organów podatkowych, a następnie Organy podatkowe mogą wymieniać taką informację z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem jest dany klient.

Aktem prawnym uprawniającym do wymiany informacji podatkowych z innymi krajami jest Ustawa z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (dalej jako „Ustawa CRS”, „Regulacja CRS”). Postanowienia Ustawy CRS dotyczące zasad poszukiwania rachunków podlegających raportowaniu oraz przekazywania informacji o nich do organów podatkowych obowiązują od 1 maja 2017 roku.

Główne obowiązki instytucji finansowej

  • stosowanie procedur należytej staranności (czyli zasad weryfikacji rachunków finansowych i identyfikacji rachunków objętych obowiązkiem raportowania) oraz procedur sprawozdawczych (czyli zasad przekazywania informacji o rachunkach finansowych objętych obowiązkiem raportowania)
  • rejestrowanie czynności podejmowanych w ramach wykonywania w/w obowiązków (przykładowo zarejestrowanie daty, rodzaju i opisu przeprowadzonej czynności, np. informacji o dacie sklasyfikowania rachunku lub odebrania od klienta oświadczenia)
  • gromadzenie dokumentacji wymaganej przy wykonywaniu w/w obowiązków, w szczególności oświadczeń o rezydencji podatkowej posiadaczy rachunków oraz osób kontrolujących i dowodów w postaci dokumentów (m.in. certyfikat rezydencji, dowód tożsamości, dokument rejestracyjny firmy, zbadane sprawozdanie finansowe).

Instytucja finansowa pozyskuje dane oraz oświadczenie Klienta pozwalające ustalić czy klient będzie podlegać obowiązkom raportowym wynikającym z Regulacji CRS.

Obowiązki dla klientów
Posiadacz rachunku oraz w przypadku niektórych podmiotów także osoba kontrolująca (beneficjent rzeczywisty dla podmiotów) są obowiązani składać oświadczenie o rezydencji podatkowej oraz przedstawiać dokumenty wskazane w Ustawie CRS na każde żądanie instytucji finansowej. Ma to miejsce w szczególności podczas:

  • sprzedaży określonych produktów (produkty depozytowe m.in. rachunek osobisty, rachunek bieżący, rachunek oszczędnościowy i lokaty)
  • modyfikacji danych klienta.

Dodatkowo posiadacz rachunku jest zobowiązany:

  • poinformować instytucję finansową o zmianie okoliczności, które mają wpływ na jego rezydencję podatkową w terminie 30 dni od zmiany tej okoliczności
  • złożyć do instytucji finansowej odpowiednio zaktualizowane oświadczenie, w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności.

Druki Oświadczeń CRS

Oświadczenie CRS dla klientów indywidualnych

Oświadczenie CRS dla klientów instytucjonalnych (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

Oświadczenie CRS dla klientów instytucjonalnych (pozostali przedsiębiorcy)