Ład Korporacyjny

Ład korporacyjny - Oświadczenie
Ład korporacyjny - Harmonogram
Schemat organizacyjny BSZŁ w Łowiczu
Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu w kontaktach z Klientami i członkami Banku.
Oceny Rady Nadzorczej stosowania w 2017r. przyjętej w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu "Polityki Ładu Korporacyjnego" oraz funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku
Zasady ujawnień i dostępu do Informacji w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Informacja o Przedsiębiorcach świadczących usługi na podstawie umowy o powierzenie czynności związanych z działalnością bankową podmiotom zewnętrznym (outsoursing)Zasady składania i rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków w BSZŁ w Łowiczu

Informacja dla klienta
Formularz reklamacji - klient indywidualny (pdf) (word)
Formularz reklamacji - klient instytucjonalny (pdf) (word)
Formularz reklamacji dot. kart płatniczych - klient indywidualny (pdf) (word)
Formularz reklamacji dot. kart płatniczych - klient instytucjonalny (pdf) (word)
Formularz reklamacji - Towarzystwa Ubezopieczeniowe (pdf) (word)


Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa

Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00 – 030 Warszawa

Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

Pogoda Łowicz z serwisu