Gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu uczestniczy w systemie gwarantowania środków pieniężnych uregulowanym w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. poz. 996), zwanej dalej Ustawą. Zgodnie z nią depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

W 100% gwarantowana jest kwota depozytów o równowartości w złotych do 100.000 euro. W przypadku rachunku wspólnego (np. współmałżonków), limit gwarancji 100.000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku. Suma środków pieniężnych ulokowanych przez jedną osobę na wszystkich rachunkach (lokatach terminowych, rachunkach bieżących, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych) traktowana jest jak jeden depozyt

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:
» osób fizycznych,
» osób prawnych,
» jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
» szkolnych kas oszczędnościowych,
» pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych

Ochronie nie podlegają depozyty m.in:
» Skarbu Państwa
» Narodowego Banku Polskiego
» instytucji finansowych takich jak: banki, domy maklerskie, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, NFI, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe
» jednostek samorządu terytorialnego

Więcej informacji znajduje się na stronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Arkusz informacyjny dla deponentów.

Pogoda Łowicz z serwisu